Academic Excellence

We bagged a record of good result in previous years.

Year Pass Percentage Highest Score - 1000 Topper
1995-1996 96 646 SWAPNA DAVIS
1996-1997 100 712 LATHA C.K
1997-1998 96 708 SUNITHA.T
1998-1999 100 678 SHEEBA.S
1999-2000 100 745 JESSY K.S
2000-2001 100 732 SAJITHA.V
2001-2002 100 747 SELSA CHACKO.C
2002-2003 98 738 KRIPA KRISHNAN
2003-2004 100 769 SAI PRIYA
2004-2005 100 748 ARCHANA UNNI.C
2005-2006 93 886/1200 VANDHANA R
2006-2007 90 858/1200 RAJESWARI K.V
2007-2008 99 884/1200 SRI PRIYA K.B
2008-2009 97 884 GAYATHRI SANKAR
2009-2010 97 900 K.DIVYA
2009-2010 96 881 VANDHAN.K
2010-2011 98 933 RASHMI DHAR
2011-2012 98 925 SRUTHI V NAIR
2012-2013 98 824/1000 SWARNA VIDHYA.V.R
2013-2014 100 841/1000 SREEJA.P
2014-2015 99 815/1000 SHAHANA.A
2015-17 99 1454/1700 LALUJA M
2016-18 90 1476/1700 SUDHA U
2017-19 96 1532/1750 DISHANA S D
2018-20 93 1535/1750 THULASI JAYAPRAKASH
2019-21 80 1503/1750 ASHA S VARGHESE
2020-22 100 1542/1750 RESHMA RAMESH